Chào mừng đến với WEVINA!

Hãy thiết kế website của bạn!

Trước tiên, bạn hãy chọn một mẫu website có sẵn trong tab [Layout]. Sau khi đã chọn được mẫu website ưng ý, bạn có thể dùng tab [Style] để tùy biến font chữ, màu sắc, background... cho phù hợp với thiết kế của bạn.

Thay đổi ảnh banner và tiêu đề cho website.

Bạn có thể chọn các ảnh có sẵn trong [Photo Gallery] hoặc tự upload ảnh lên website, chỉnh sửa nội dung tiêu đề...

Bạn cũng có thể tạo logo hoặc chỉnh sửa tiêu đề của website ở logo.

Bạn có thể dễ dàng thêm, sửa, xóa, ẩn hiện các trang của website bằng chức năng "Edit Navigation".

 

Thêm, chỉnh sửa nội dung, hình ảnh...

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN TỈNH HƯNG YÊN

(hydrometeorological stations Hung Yen)

Địa chỉ: Đường Hải Thượng Lãn Ông, Phường Lam Sơn, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên.

Thành lập: Tháng 6 năm 2014. Theo quyết định của Bộ Tài nguyên và Môi trường Việt Nam.

 

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA ĐÀI

Điều 1. Vị trí và chức năng

Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Hưng Yên (sau đây gọi tắt là Đài Hưng Yên) là tổ chức trực thuộc Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Đồng bằng Bắc Bộ, Trung tâm Khí tượng Thủy văn quốc gia, thực hiện chức năng điều tra cơ bản, dự báo, thông tin tư liệu khí tượng thủy văn, quan trắc môi trường không khí và môi trường nước, quan trắc định vị sét, giám sát biến đổi khí hậu phục vụ phòng, chống thiên tai, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh, quốc phòng trên phạm vi khu vực tỉnh Hưng Yên; tổ chức thực hiện các dịch vụ công theo quy định của pháp luật.

Đài Hưng Yên có con dấu, được mở tài khoản tiền gửi để hoạt động theo quy định của Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Đồng bằng Bắc Bộ và của pháp luật; trụ sở tại thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Trình Giám đốc Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Đồng bằng Bắc Bộ chiến lược phát triển, quy hoạch, chương trình, kế hoạch dài hạn, năm năm, hàng năm, các đề án, dự án của Đài Hưng Yên và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.

2. Tham gia xây dựng văn bản pháp luật, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, định mức kinh tế - kỹ thuật về khí tượng thủy văn và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.

3. Tổ chức thực hiện quy hoạch phát triển mạng lưới quan trắc khí tượng thủy văn khu vực tỉnh Hưng Yên, gồm: Khí tượng bề mặt, khí tượng nông nghiệp thủy văn lục địa (sau đây gọi chung là khí tượng thủy văn); quan trắcđịnh vị sét, giám sát biến đổi khí hậu; thực hiện chiến lược tổng thể quốc gia về dự báo, cảnh báo thiên tai thuộc phạm vi trách nhiệm của Đài Hưng Yên.

4. Tổ chức quan trắc, thu thập dữ liệu trên mạng lưới khí tượng thủy văn quốc gia, quan trắc môi trường không khí và môi trường nước, quan trắc định vị sét, giám sát biến đổi khí hậu trong phạm vi Đài Hưng Yên quản lý.

5. Tổ chức thực hiện công tác dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn; phát tin chính thức về diễn biến thời tiết, áp thấp nhiệt đới, bão, lũ, lụt và các hiện tượng khí tượng thủy văn nguy hiểm khác trong phạm vi Đài Hưng Yên quản lý.

6. Tham gia xây dựng, quản lý, khai thác hệ thống quốc gia về cảnh báo thiên tai; cung cấp thông tin dự báo, cảnh báo thiên tai trong phạm vi Đài Hưng Yên quản lý.

7. Hướng dẫn, kiểm tra việc chấp hành quy trình, quy phạm, tiêu chuẩn, định mức, quy chế, thể lệ về chuyên môn nghiệp vụ kỹ thuật của các đơn vị trực thuộc;Tổ chức kiểm tra, kiểm soát và đánh giá chất lượng điều tra cơ bản gốc và chất lượng bản tin dự báo khí tượng thủy văn; tổ chức cung cấp và khai thác dịch vụ thông tin tư liệu khí tượng thủy văn; thực hiện bảo mật thông tin trong phạm vi Đài Hưng Yên quản lý theo quy định của pháp luật và theo phân công của Giám đốc Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Đồng bằng Bắc Bộ.

8. Tham gia thẩm định hồ sơ cấp, gia hạn, thu hồi Giấy phép hoạt động của công trình khí tượng thủy văn chuyên dùng và Giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn; tham gia thẩm định tiêu chuẩn kỹ thuật của công trình, thiết bị đo của công trình khí tượng thủy văn chuyên dùng theo phân công của Giám đốc Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Đồng bằng Bắc Bộ.

9. Thực hiện điều tra, khảo sát khí tượng thủy văn, diễn biến địa hình lòng sông, cửa sông để bổ sung tài liệu điều tra cơ bản ở những nơi thiếu trạm quan trắc, nơi thường xảy ra bão, lũ, thiên tai và các hiện tượng khí tượng thủy văn nguy hiểm khác.

10. Thực hiện việc thành lập, nâng cấp, hạ cấp, di chuyển, giải thể công trình khí tượng thủy văn; bảo vệ hành lang an toàn kỹ thuật các công trình khí tượng thủy văn thuộc Đài Hưng Yên quản lý theo quy định của pháp luật và theo phân công của Giám đốc Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Đồng bằng Bắc Bộ.

11. Tham gia thẩm tra việc sử dụng dữ liệu điều tra cơ bản về khí tượng thủy văn đối với các công trình, dự án đầu tư xây dựng trọng điểm quốc gia và các công trình, dự án đầu tư xây dựng tại địa phương theo phân công của Giám đốc Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Đồng bằng Bắc Bộ.

12. Tổ chức thực hiện các đề tài nghiên cứu, dự án và ứng dụng khoa học kỹ thuật trong lĩnh vực điều tra cơ bản, dự báo khí tượng thủy văn và môi trường, giám sát biến đổi khí hậu theo phân công của Giám đốc Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Đồng bằng Bắc Bộ.

13.Thực hiện nhiệm vụ thành viên Ban chỉ huy phòng, chống lụt, bão và Tìm kiếm cứu nạn của tỉnh Hưng Yên theo quy định; thành viên Hội đồng Thi đua Khen thưởng của Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Đồng bằng Bắc Bộ.

14. Tổ chức cung cấp, khai thác các dịch vụ về: khí tượng thủy văn; môi trường không khí và môi trường nước; giám sát biến đổi khí hậu; khảo sát trạm khí tượng thủy văn, lắp đặt các công trình, trang thiết bị, máy móc chuyên môn về khí tượng thủy văn cho các cơ quan, đơn vị và cá nhân theo quy định của pháp luật.

15. Thực hiện các hoạt động hợp tác quốc tế đa phương, song phương về khí tượng thủy văn trên địa bàn tỉnh Hưng Yên theo phân công của Giám đốc Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Đồng bằng Bắc Bộ.

16. Tổ chức thực hiện tuyên truyền, phổ biến kiến thức về khí tượng thủy văn, biến đổi khí hậu nhằm nâng cao ý thức cộng đồng về phòng, chống và giảm nhẹ thiệt hại do thiên tai trong phạm vi Đài Hưng Yên quản lý.

17. Thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của viên chức và người lao động theo quy định.

18. Thực hiện cải cách hành chính theo chương trình, kế hoạch cải cách hành chính của Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Đồng bằng Bắc Bộ.

19. Quản lý tài chính, tài sản được giao theo sự phân cấp và sử dụng có hiệu quả tài sản, vật tư, máy và thiết bị được giao.

20. Quản lý viên chức và người lao động theo quy định của pháp luật và theo phân cấp của Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Đồng Bằng Bắc Bộ.

21. Thống kê, báo cáo định kỳ và đột xuất tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao.

22. Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác do Giám đốc Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Đồng bằng Bắc Bộ giao.

Điều 3. Cơ cấu tổ chức

1. Lãnh đạo Đài Hưng Yên:

a) Lãnh đạo Đài Hưng Yên có Giám đốc và không quá 02 Phó Giám đốc.

b) Giám đốc Đài Hưng Yên chịu trách nhiệm trước pháp luật và Giám đốc Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Đồng bằng Bắc Bộ về việc tổ chức thực hiện và điều hành mọi hoạt động của Đài Hưng Yên theo chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được giao.

c) Phó Giám đốc Đài Hưng Yên chịu trách nhiệm trước pháp luật và Giám đốc Đài Hưng Yên về lĩnh vực công tác được phân công.

2. Bộ máy giúp việc Giám đốc:

a) Tổ Dự báo Khí tượng Thủy văn;

b) Tổ Quản lý mạng lưới trạm Khí tượng Thủy văn.

3. Các Trạm Khí tượng, Thủy văn, điểm đo mưa nhân dân trực thuộc tỉnh (Có danh sách kèm theo).

4. Biên chế của Đài Hưng Yên do Giám đốc Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Đồng bằng Bắc Bộ quyết định trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao.

Điều 4. Hiệu lực và trách nhiệm thi hành

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 58/QĐ-ĐKVĐBBB ngày 19 tháng 02 năm 2009 của Giám đốc Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Đồng Bằng Bắc Bộ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Khí tượng Thủy văn tỉnh Hưng Yên.

Giám đốc Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Hưng Yên, Chánh Văn phòng và Thủ trưởng các tổ chức trực thuộc Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Đồng bằng Bắc Bộ chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.


DANH SÁCH

CÁC TRẠM KHÍ TƯỢNG, THỦY VĂN, MÔI TRƯỜNG

VÀ CÁC ĐIỂM ĐO MƯA NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN

TT

Tên trạm

Địa chỉ

Phường (xã), quận (huyện), Tỉnh

Trạm Khí tượng, Thủy văn

1

Trạm Khí tượng Hưng Yên

Phường Lam Sơn, Thành phố Hưng Yên, Hưng Yên

2

Trạm Thuỷ văn Hưng Yên

Phường Minh Khai, Thành phố Hưng Yên, Hưng Yên

3

Trạm Chống lụt La Tiến

Xã Nguyên Hòa, Phù Cừ, Hưng Yên

4

Trạm mực nước sông Cửu An

Xã Quang Hưng, Phù Cừ, Hưng Yên

Điểm đo mưa nhân dân

1

Triều Dương  

Hải Triều, Tiên Lữ , Hưng Yên

2

Ân Thi

Thị trấn Ân Thi, Ân Thi, Hưng Yên

3

Khoái Châu

TT Khoái Châu, Khoái Châu, Hưng Yên

4

Văn Giang  

TT Văn Giang, Văn Giang, Hưng Yên

5

Mỹ Hào

Xã Bạch Sam, Mỹ Hào, Hưng Yên

6

Văn Lâm

Xã Tân Quang, Văn Lâm, Hưng Yên

7

Yên Mỹ

TT Yên Mỹ, Yên Mỹ, Hưng Yên

8

Kim Động

Xã Hiệp Cường, Kim Động, Hưng Yên

9

Tiên Lữ

Xã Nhật Tân, Tiên Lữ, Hưng Yên

10

Phù Cừ

Xã Quang Hưng, Phù Cừ, HưngYên